கதைக்களம் நடக்கும் நாள்: 02.07.2017

நேரம்: மாலை 4:00 – 6:00 மணி

இடம்: பெக் கியோ சமூக மன்றம்

அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள்: 28.06.2017

அடுத்த மாதக் கதைக்களத்துக்கான தொடக்கவரி “ஆசை ஆசையாய்