கம்பன் விழா – வழக்காடு மன்றம் : குற்றவாளிக் கூண்டில் ராமன்!!