தொடர்புகொள்ள

Association Of Singapore Tamil Writers

முகவரி:
Registered Address: 90 Goodman Road
BLK B # 03-03, Goodman Arts Centre
Singapore
439053

மின்னஞ்சல்:
aavanna19@gmail.com
http://www.singaporetamilwriters.com

தகவல்: President: Mr Suba Arunachalam
Email: subaaruna99@gmail.com

Correspondence Address:
BLK 701 # 11-325, West Coast Road, SINGAPORE 120701.


Seceretary: Ms. Kiruthika
Email: kiruthikavirku@gmail.com