தொடர்புகொள்ள

Association Of Singapore Tamil Writers

முகவரி:
Registered Address: 90 Goodman Road
BLK B # 03-03, Goodman Arts Centre
Singapore
439053

மின்னஞ்சல்:
aavanna19@gmail.com
http://www.singaporetamilwriters.com

தகவல்: President: Mr Naa Aandeapppan
Email: aavanna19@gmail.com

Correspondence Address: Blk 723, #13-149,
Yishun St 71, Singapore 760723.


Seceretary: Mr Suba Arunachalam
Email: subaaruna99@gmail.com