கம்பன் விழாப் போட்டிகள்

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம் கம்பன் விழா 2018  மாணவர் போட்டிகள்  (KAMBAR CONTEST FOR SECONDARY  STUDENTS) நாள்: 08.07.2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை 8:30 மணி பதிவுசெய்ய கடைசி நாள்: 04.07.2018 போட்டிக்கான பாடல்கள்: கீழே தட்டவும் உயர்நிலை 1&2  |  உயர்நிலை 3  |   உயர்நிலை 4&5 விதிமுறைகள்: அ)  இந்தப் போட்டிகள் உயர்நிலை மாணவர்களுக்கு மூன்று பிரிவுகளாக நடத்தப்படும். ஆ)   உயர்நிலை 1&2 ஒரு பிரிவாகவும் உயர்நிலை 3 ஒரு பிரிவாகவும் உயர்நிலை 4&5 ஒரு … Continue reading கம்பன் விழாப் போட்டிகள்