தொடர்புகொள்ள

Association Of Singapore Tamil Writers

முகவரி:
Registered Address: 90 Goodman Road
BLK B # 03-03, Goodman Arts Centre
Singapore
439053

மின்னஞ்சல்:
[email protected]
http://www.singaporetamilwriters.com

தகவல்: Mr. Naa. Aandeappan
Blk 723, #13-149, Yishun St 71, Singapore 760723


Seceretary: Ms. Kiruthika
Email: [email protected]