உறுப்பினராக வேண்டுமா?

நீங்கள் எழுத்தாளரா? உறுப்பினராக விருப்பமா?

கீழே உள்ள PDF உறுப்பினர் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்தவுடன், அச்சிட்ட தாளில் பூர்த்தி செய்து, அதில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு காசோலை இணைத்து எங்களுக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.

member appln

 page_white_acrobatஉறுப்பினர் படிவம் (Form) 264KB