சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம்

Association of Singapore Tamil Writers

எங்களது அடுத்த நிகழ்ச்சி.....

எங்களது நிகழ்ச்சிகள்

முத்தமிழ் விழா
கம்பன் விழா
கதைக்களம்
மு.கு.இராமச்சந்திரா புத்தகப் பரிசு
கவியரசு கண்ணதாசன் விழா
இணையதள முகவரி
www.Singaporetamilwriters.com

சிந்தனைக்கு...

உன் கை ரேகையைப் பார்த்து
எதிர்காலத்தை

நிர்ணயித்து விடாதே.

ஏனென்றால்

கையே இல்லாதவனுக்குக் கூட

எதிர்காலம் உண்டு

-டாக்டர் அப்துல் கலாம்