அலுவலக முகவரி:

Association Of Singapore Tamil Writers
Registered Address:
90 Goodman Road,
BLK B # 03-03, Goodman Arts Centre,
Singapore 439053.

தொடர்பு முகவரி:

Association Of Singapore Tamil Writers
Correspondence Address:
Blk 723, #13-149,
Yishun St 71,
Singapore 760723.