1.கம்பன் விழா புதிர் போட்டி

(KAMBAN VIZHA QUIZ CONTEST FOR NIE, JC, POLY & UNI STUDENTS)

இந்தப் போட்டிகள் சிங்கப்பூர் கல்வி அமைச்சின் கீழ் செயல்படும் பலதுறைத் தொழிற் கல்லூரிகள், தேசியக் கல்விக் கழகம், சிங்கப்பூர் தேசியப் பல்கலைக்கழகம், நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம், சிங்கப்பூர் நிர்வாகப் பல்கலைக்கழகம், சிங்கப்பூர் சமூக அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றின் (JC, POLY, NIE, NUS, NTU, SMU, SUSS) மாணவர்கள் பங்கு பெறலாம்.

2.கம்பன் விழா புதிர் போட்டி

(KAMBAN VIZHA QUIZ CONTEST FOR SECONDARY STUDENTS)

  • இந்தப் போட்டிகள் உயர்நிலை மாணவர்களுக்கு மூன்று பிரிவுகளாக நடத்தப்படும்.

  • உயர்நிலை 1&2 ஒரு பிரிவாகவும், உயர்நிலை 3 ஒரு பிரிவாகவும், உயர்நிலை 4&5 ஒரு பிரிவாகவும் போட்டிகள் நடைபெறும்.

  • ஒவ்வொரு பள்ளியும் ஒரு பிரிவுக்கு இரண்டு மாணவர்களைப் போட்டிக்குப் பதிவு

    செய்யலாம். 3 பிரிவுகளுக்கும் மொத்தம் 6 மாணவர்களைப் பதிவு செய்யலாம்.

போட்டிப் பற்றிய விபரம்